özel ders verenler,özel ders merkezi,özel ders bul
özel hoca,kaliteli hoca,bogaziçili hoca
özel ders ara,üniversite dersleri özel ders ilanlari,özel ders siteleri

TÜRKÇE ÖZEL DERSLERİ

TEOG sınavında katsayısı en yüksek ders Türkçe'dir. Bu nedenle çok iyi bir okula girebilmek için Türkçe bölümündeki soruları eksiksiz cevaplamak büyük avantaj sağlayacaktır. Velilerin ve öğrencilerin "Türkçe'yi geç nasılsa yaparsın." şeklindeki söylemleri gereken hassasiyetin bu derse verilmemesine neden olmakta, ve "herkesin nasılsa yaparsın" dediği derste doğru cevap ortalaması 20 soruda 10 soru civarlarında seyretmektedir. Ortalamalardan görüldüğü üzere Türkçe testi herkesin rahatca yaptığı sınavın kolay bölümü değildir. Bizler Türkçe testini hızlı ve doğru çözebilmeyi sınav başarısında kilit rol olarak görmekteyiz. Öğrencilerimize ve velilerimize de bu bilinçle hareket etmelerini öneriyoruz.

TEOG TÜRKÇE KONULARI

1-TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ (Yazı Türleri)

Atatürk ve Türkçe
 • Roman
 • Hikaye
 • Masal
 • Fabl
 • Makale
 • Fıkra
 • Deneme
 • Sohbet (Söyleşi)
 • Eleştiri
 • Gezi
 • Anı (Hatıra)
 • Günlük (Günce)
 • Biyografi (Yaşam öyküsü)
 • Otobiyografi (Öz yaşam öyküsü)
 • Tiyatro
 • Tiyatro terimleri
 • Tiyatro türleri
 • Açık Oturum
 • Panel
 • Forum
 • Nutuk
 • Mektup
 • Münazara
 • Tartışma
 • Dilekçe
 • Şiir Bilgisi
 • Ölçü
 • Hece
 • Aruz
 • Serbest
 • Kafiye ve Kafiye Türleri
 • Yarım
 • Tam
 • Zengin
 • Cinaslı
 • Redif
 • Kafiye Düzeni
 • Düz
 • Çapraz
 • Sarma
 • Söz sanatları
 • Benzetme
 • Kişileştirme
 • Konuşturma
 • Abartma
 • Cinas
 • Mecazı mürsel

2-SES BİLGİSİ

Türkçe Özel Ders
 • Ses
 • Harf
 • Sesli harfler
 • Sessiz harfler
 • Türkçe kelimelerdeki sessiz harflerin özellikleri
 • Hece
 • Hece Çeşitleri
 • Kelime
 • Alfabe
 • Türk Dilinin Ses Özellikleri
 • Büyük Ünlü Uyumu
 • Küçük Ünlü Uyumu
 • Sessiz Yumuşaması
 • Sessiz Uyumu
 • Ses Düşmesi
 • Ses Türemesi
 • Kaynaşma (yardımcı ses)
 • Ulama
 • Darlaşma
 • Ses Değişiklikleri
 • Sözcük Vurgusu

3-İMLÂ KURALLARI (YAZIM KURALLARI)

 • Büyük Harflerin Yazımı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Yer Adlarının Yazımı
 • Yön Adlarının Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • İkilemelerin Yazımı
 • Fiillerin Yazımı
 • de’lerin Yazımı
 • ki’lerin Yazımı
 • ile’nin Yazımı
 • Soru Eki mi’nin Yazımı
 • Ek Eylemin Yazımı
 • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Yazımı Yanlış Bilinen Sözcükler
 • Sözcüklerin Satır Sonunda Bölünmesi

4-NOKTALAMA İŞARETLERİ

 • Nokta
 • Virgül
 • Noktalı Virgül
 • İki Nokta
 • Üç Nokta
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi
 • Tırnak İşareti
 • Kesme İşareti
 • Yay Parantez
 • Köşeli Parantez
 • Düzeltme İşareti

5-SÖZCÜKTE ANLAM

 • Çok Anlamlılık
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Ad Aktarması
 • Yan Anlam
 • Terim Anlam
 • Somut Anlam
 • Soyut Anlam
 • Eş Anlam
 • Zıt Anlam
 • Eş Seslilik
 • Dolaylama
 • Argo
 • Yansıma
 • İkileme
 • Genel Anlam
 • Özel Anlam
 • Sözcük İlişkileri
 • Sözcükler arasındaki anlam ilişkisini bulma
 • Sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzerini bulma
 • Farklı anlamlı sözcüğü bulma
 • Deyim

6-CÜMLEDE ANLAM

Türkçe Ödevleri
 • Atasözü
 • Öznel Anlatım
 • Nesnel Anlatım
 • Düz Anlatım
 • Dolaylı Anlatım
 • Mecazlı Anlatım
 • Değerlendirme
 • Yorum
 • Gözlem
 • Neden - Sonuç İlişkisi
 • Koşula Bağlılık
 • Amaç-Sonuç İlişkisi
 • Karşılaştırma
 • Tanımlama
 • Eleştiri
 • Üslûp
 • Ön Yargı
 • İhtimal
 • Varsayım
 • Öneri
 • Kavramlar (Beğenme, şaşma, merak, endişe, sitem, istek...)
 • Cümle Yorumlama
 • Cümlenin konusu
 • Cümlede anlatılmak istenen
 • Cümleden çıkarılabilecek yargı
 • Cümleden çıkarılamayacak yargı
 • Benzer ve yakın anlamlı cümleleri bulma
 • Anlamca çelişen cümleleri bulma
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Özdeyiş

7-PARÇADA ANLAM

 • Parçanın Anlam Yönü
 • Parçanın Konusu
 • Tema
 • Duygu
 • Karakter
 • Parçanın ana düşüncesi
 • Parçanın yardımcı düşünceleri
 • Parçanın başlığı
 • Parçanın Yapı Yönü
 • Parçanın Bölümleri
 • Giriş
 • Gelişme
 • Sonuç
 • Parçanın Oluşturulması
 • Parçanın Tamamlanması
 • Konu bütünlüğünü bozan cümle
 • Düşüncenin akışını bozan cümle
 • Paragrafın bölünmesi
 • Parçaya cümle ekleme
 • Parçadan cümle çıkarma
 • Parçadaki cümlelerin yerini değiştirme
 • Parçayı karşılayan soru
 • Parçanın Anlatım Yönü
 • Anlatım Biçimleri
 • Açıklama (düşünsel anlatım)
 • Tartışma
 • Tasvir (betimleme)
 • Hikâye etme (öyküleme)
 • Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri
 • Tanımlama
 • Benzetme
 • Karşılaştırma
 • Kişileştirme
 • Örneklendirme
 • Tanık gösterme
 • Anlatımda Yararlanılan Duyular
 • Görme
 • Dokunma
 • Tatma
 • İşitme
 • Koklama
 • Anlatımda Yararlanılan Kavramlar
 • Doğallık
 • Özgünlük
 • Açıklık
 • Akıcılık
 • Tutarlılık
 • Özlülük
 • Yoğunluk
 • Evrensellik
 • Yerellik

8-FİİLİMSİLER teog Türkçe Cümlenin Ögeleri

 • İsim fiiller
 • Sıfat fiiller
 • Zarf fiiller

9-CÜMLENİN ÖGELERİ

 • Temel Ögeler
 • Yüklem
 • Özne
 • Gerçek özne
 • Açık özne
 • Gizli özne
 • Sözde özne
 • Yardımcı Ögeler
 • Nesne
 • Belirtili nesne
 • Belirtisiz nesne
 • Dolaylı Tümleç
 • Zarf Tümleci
 • Cümle Vurgusu
 • Ara Söz

10-FİİLLERDE ÇATI

 • Nesne - Yüklem ilişkisi
 • Geçişli Fiiller
 • Geçişsiz Fiiller
 • Oldurganlık
 • Ettirgenlik
 • Özne - Yüklem İlişkisi
 • Etken Fiil
 • Edilgen Fiil
 • Dönüşlü Fiil
 • İşteş Fiil

11-CÜMLE ÇEŞİTLERİ

 • Yüklemlerinin Türüne Göre
 • Fiil Cümlesi
 • İsim Cümlesi
 • Ögelerinin dizilişine Göre
 • Kurallı Cümle
 • Devrik Cümle
 • Eksiltili Cümle
 • Anlamlarına Göre
 • Haber cümlesi
 • Olumlu cümle
 • Olumsuz cümle
 • Ünlem cümlesi
 • Soru cümlesi
 • Yapılarına Göre
 • Basit Cümle
 • Birleşik cümle
 • Girişik birleşik cümle
 • Şart birleşik cümle
 • Sıralı Cümle
 • Sıralı bağımlı cümle
 • Sıralı bağımsız cümle
 • Bağlı Cümle

12-ANLATIM BOZUKLUKLARI  

Oktay Sinanoğlu Türkçe'nin Önemini Anlatıyor.
 • Anlamsal Bozukluklar
 • Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanılması
 • Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
 • Mantık hataları
 • Anlamca belirsizlik
 • Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması
 • Yapısal Bozukluklar
 • Tamlama yanlışlıkları
 • Eklerin yanlış kullanılması
 • Özne -yüklem uyumsuzluğu
 • Tekillik - çoğulluk bakımından
 • Olumluluk - olumsuzluk bakımından
 • Kişi bakımından
 • Öge eksikliği
 • Özne eksikliği
 • Nesne eksikliği
 • Tümleç eksikliği
 • Ek eylem eksikliği
 • Noktalamadan kaynaklanan bozukluklar
Oktay Sinanoglu'nun Türkçemiz ile ilgili yazdigi bu kitabi okumanizi öneriyoruz.

 

teog özel dersleriteog özel dersleri